Nakoľko každý dokument, ktorý je predmetom prekladu posudzujeme individuálne, a to najmä podľa toho či sa jedná o neúradný alebo úradný preklad, ďalej posudzujeme hľadisko náročnosti terminológie, rozsahu textu, rýchlosti dodania prekladu, nie je možné stanoviť plošnú cenu za vyhotovenie prekladu.

Cenovú kalkuláciu Vám radi „ušijeme“ presne na mieru.

Účtovnou jednotkou pre výpočet ceny prekladu sa rozumie jedna strana prekladu písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu.

Termíny dodania

do 14 400 znakov, t.j. cca 8 normostrán:

  • štandardný termín: 3 pracovné dni,
  • rýchly termín: 2 pracovné dni,
  • expresný termín: do 24 hodín,

V závislosti od rozsahu textu sa termíny dodania primerane upravujú.

Za odbornosť textu neúčtujeme žiadne príplatky.

Postup pri žiadosti o cenovú kalkuláciu:

Pre zaslanie cenovej kalkulácie nám prosím zašlite e-mail s uvedením nasledovných informácií:

  • o aký typ prekladu máte záujem (neúradný, úradný)
  • cieľový jazyk prekladu
  • požadovaný termín dodania
  • sken dokumentu určeného na preklad alebo nám dokument prineste osobne do našej kancelárie